HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT „ROBOG A NYÚL” FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ MAD WINE KFT. TERMÉKEKKEL

A. Általános információk:

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐI A „ROBOG A NYÚL” fogyasztói promóció (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Mad Wine Kft. (székhelye: 3909, Mád, Hunyadi János u.2. adószám:13951858-2-05 cégjegyzékszám: 05-09-014100.) továbbiakban: „Szervező”.
 2. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást Koncz Péter EV. látja el.
 3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött, a jelen pontokban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”), aki a Nyereményjáték időtartama alatt vásárol legalább egyszer 5.000 Ft értékben a Mad Wine Kft. által előállított vagy forgalmazott terméket, majd a Nyereményjáték Időtartama alatt elektronikusan regisztrál a https://mad-wine.com/roboganyul/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”), és feltölti a vásárlást igazoló blokk, vagy számla adatait (a továbbiakban: „Pályázat”).
 4. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezők, az Adatfeldolgozók, azok leányvállalatai, továbbá azok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.
 5. Leányvállalatnak minősül mindazon társaság, amely legfőbb döntéshozó szervében a Szervezők, vagy a Lebonyolító közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol.

B. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA:

 1. A Nyereményjáték 2021. március 08. 11 óra 00 perctől – 2021. április 30. 23 óra 59 percig tart, a Játékban kizárólag ezen időszak alatti vásárlásokkal lehet részt venni. A vásárlást igazoló blokkot 2021. április 30. 23:59 percig lehet feltölteni a Honlapra.
 2. Ezen időpont után további feltöltés még érvényes blokk esetén sem lehetséges.

C. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK:

A Nyereményjátékban résztvevő termékek:
Minden a Mad Wine Kft. által gyártott vagy forgalmazott Bor, Bubbles termék.

A Nyereményjátékban résztvevő termékek árát a vásárló:
– készpénzzel,
– bankkártyával, kártyával egyenlítheti ki.

D. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE:

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, legalább egyszeri 5.000 Ft összeget elérő C. pontban meghatározott termék vásárlása, majd azt követően a Nyereményjátékba való regisztráció az alábbiakban ismertetettek szerint, továbbá a vásárlás adatainak feltöltése a B.1-es pontban meghatározott időtartamon belül, továbbá a vásárlását igazoló blokk vagy számla megőrzése legalább 2021. június 30-ig.

E. REGISZTRÁCIÓ:

 1. A Honlapon történő regisztráció során a következő adatok megadása kötelező:
  – Teljes név
  – E-mail cím
  – Város
  – Telefonszám (amelyiken biztosan elérhető és értesíthető nyeremény esetén)
  – A vásárlást igazoló blokkon található AP kódot
  – Illetve a webshopon történő vásárlás esetén kapott rendelésszám
 2. A Játékos a regisztráció során a nyilatkozattétel céljára szolgáló mező bejelölésével elismeri, hogy elmúlt 18 éves, továbbá teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot és az ahhoz tartozó Adatvédelmi Szabályzatot, valamint a Honlap Cookie-szabályzatát, és azokat önkéntesen és feltétel nélkül elfogadja és hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez.
 3. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot és/vagy a Cookie-szabályzatot nem fogadja el, a
  Nyereményjátékban nem jogosult részt venni.
 4. Játékos Honlapon történő regisztrálás során opcionálisan hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait marketing célú megkeresés céljából a Szervezők használják és kezeljék.
 5. A kezelt adatok alapján az adatkezelők a Játékosról profilt alkotnak. A Játékosok a regisztrált e-mail címük vagy telefonszámuk alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím vagy telefonszám esetleges változásaiból eredő, a Szervezők érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, rossz telefonszám) Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt e-mail címmel szükséges részt venni a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja, amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos viseli kizárólagosan.
 6. A Nyereményjátékban kizárólag a https://mad-wine.com/roboganyul/ történő regisztrációval, jelen részvételi szabályzatban leírtak betartásával lehet részt venni. Az a vásárló, aki a jelen Részvételi Szabályzat szerinti Nyereményjátékban regisztrál, úgy tekintendő, hogy részt vesz a Nyereményjátékban és a részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve kötelezőnek elfogadta a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. Játékos bármikor kérheti, hogy Regisztrációját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul eleget tesznek. Játékos a törlést webshop@madwine.hu e-mail címen kezdeményezheti. Szervezők a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, Nyereményre a törlését követően nem jogosult. A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat a Nyereményjáték Adatvédelmi Szabályzatában találják, amelynek megismerését és az abban foglalt rendelkezések elfogadását a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával a Játékos kifejezetten megerősíti.

F. PÁLYÁZAT:

 1. A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével, az erre vonatkozó résznél fel kell tölteni a Termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait, illetve rendelésazonosító számát. Egy Pályázat kizárólag egy (1) blokk vagy számla adatait tartalmazhatja; illetve egy vásárlást igazoló blokk vagy számla a Nyereményjátékban csak egyszer vehet részt.
 2. A Nyereményjátékban a 2021.március 08.-2021.április 30. között történt vásárlásokhoz tartozó blokkokkal/számlákkal/rendelésazonosítókkal lehet részt venni. Szervezők minden nyeremény átadását megelőzően ellenőrzik a nyertes által elektronikus úton beküldött számviteli bizonylaton szereplő számot, a vásárlás dátumát, időpontját. Amennyiben a megadott adatok hiányosak, hibásak vagy nem felelnek meg a valóságnak, a vásárlás nem a Nyereményjáték időtartamára esik, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott játékost. A Szervező a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Nyereményjátékból kizárhatják.
 3. A Játékos köteles a Nyereményjáték végét követően, 2021. június 30.-ig a Pályázatához tartozó számviteli bizonylatot sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni. Szervezők a Nyereményjáték során bármikor elkérhetik és ellenőrizhetik a Pályázathoz tartozó nyugta/számla eredeti példányát. Amennyiben a Játékos a Szervezők kérésére nem tudja biztosítani a vásárlást igazoló eredeti számviteli bizonylatot, a Szervezők jogosultak a Játékos Pályázatát a Nyereményjátékból kizárni. Szervezők kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Nyereményjátékba. Érvénytelen Pályázatnak minősül az egyszer már feltöltött bizonylat újbóli feltöltése akár azonos Játékos, akár másik személy által. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan vagy hiányos számviteli bizonylat és amelyiken nem lehet egyértelműen beazonosítani a vásárolt Mad Wine Kft. termékét érvénytelennek minősül és nem vesz részt a Nyereményjátékban.
 4. A Nyereményjátékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségét. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének nem felelnek meg, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban, továbbá Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárják a Nyereményjátékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a
  Nyereményjátékból kizárhatja.
 5. A Nyereményjátékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervezők által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a Nyereményjáték menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A kizárás Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

G. FŐNYEREMÉNY SORSOLÁSA:

 1. A Szervezők a véletlenszerűség elvének eleget tevő www.random.org véletlenszám generátor segítségével (gépi sorsolás) sorsolják ki a Nyereményjáték főnyereményének nyertesét 2021. május 15-én délután 14:00 órakor a Lebonyolító székhelyén. A sorsolás nem nyilvános.
 2. A Szervezők fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a Honlapon (a Játékszabályzat módosításával) közzé teszik. A főnyeremény sorsolásban a Nyereményjáték során minden vásárló annyi feltöltött nyugtával/számlával/rendelésazonosítóval vehet részt, ahánnyal teljesíti a Nyereményjáték feltételeit.A Szervezők a fődíj sorsoláson 5 (öt) db fődíj tartaléknyertest sorsolnak ki. Sorsolás menete:
  A nyereményjátékban minden Játékoshoz kódfeltöltésenként rendelünk egy sorszámot. A random.org online sorsoló a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra generál egy sorszámot az előre definiált számtartományból. A definiált számtartomány 1 és a nyereményjátékban résztvevők összes kódfeltöltései és az extra eséllyel résztvevő Játékosok további kódfeltöltésének összszáma közé esik. Amelyik sorszám kerül ki elsőként, az ahhoz a sorszámhoz tartozó Játékos lesz a Nyereményjáték főnyertese. A további 5 db – a sorsolás sorrendjében – kisorsolt sorszámhoz tartozó Játékosok lesznek a nyereményjáték tartalék nyertesei.
 3. A sorsolás a Játékban érvényesen rögzített és a sorsolás időpontjában nem törölt, a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Regisztrációk között történik. A fődíj Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a fődíjra, amennyiben a fődíj nyertese vagy az előttük álló fődíj tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen részvételi szabályzatban foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; vagy kizárásra kerül; vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.
 4. A Szervezők a Nyeremény átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
 5. Szervezők szintén kizárhatják a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabályzatban foglaltak értelmében nem elérhető.
 6. Amennyiben az adott Nyeremény (Tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott Nyeremény a Szervezőknek visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőknél maradnak.

H. A nyereményjátékban a következő nyeremény kerül kisorsolásra:

 1. A Nyereményjáték során történő főnyeremény: 1 db Piaggio Liberty 50 típusú robogó, megnyerése esetén a Szervezők a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 5 napon belül. A nyertes Játékos az első értesítést követő tíz (10) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megadni szállítási címét. Amennyiben ezen időtartamon belül a nyertes a Szervezők megkeresésére nem reagál, vagy nem elérhető, nem működik együtt, úgy Szervezők a nyereményt a Tartaléknyertesnek adják át.
 2. A szervező a nyertes Játékostól postai úton bekérheti a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti blokkot vagy számlát a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a blokkokat és a számlákat a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2021. június 30-ig. Az eredeti blokk vagy számla beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 10 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezők ilyen irányú megkeresésének kézhezvételétől számítva az alábbi címre: 3909, Mád, Hunyadi János u.2. (a postaköltség a Játékost terheli). Az eredeti blokk vagy számla kézbesítésért felelősséget a Szervezők és a Lebonyolító nem vállalnak.
 3. Ajánljuk, hogy a nyertes Játékos ajánlott és tértivevényes küldeményként továbbítsa azokat a Lebonyolító részére. Amennyiben a nyertes Játékos elmulasztja az eredeti blokk vagy számla beküldését, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Nyereményjátékból, továbbá a Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött első értesítést követően tíz (10) naptári napos határidőn belül az előzőkben írtak szerint visszajelzett.

I. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:

 1. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, a nyeremény átvétele érdekében. A fődíjat, 1 db Piaggio Liberty 50 típusú robogót a Szervező személyesen adja át a nyertes játékossal előre egyeztetett időpontban és helyszínen. A főnyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása és a vásárlást igazoló eredeti számviteli bizonylat együttes bemutatása.
 2. Amennyiben a Játékos a nyeremény átvételekor nem tudja bemutatni személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét) vagy a vásárlást igazoló nyugtát, úgy a jogosultságát a nyereményre elveszíti. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő Tartaléknyertes Játékos lép a helyébe.
 3. A fődíj meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes természetes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek neve, anyja neve, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma, két tanú aláírása.
 4. A nyertes Játékos vállalja, hogy a nyeremény átadása nyilvános, melyet Szervezők kommunikálhatnak. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 10 munkanapon belül, vagy a főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti –
  Tartaléknyertes lép. Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2021.június 30-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

J. JOGFENNTARTÁS:

 1. A Nyereményjáték a B.1. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.
 2. A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Részvételi szabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.
 3. Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.
 4. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztalnak a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető vásárlót kizárják a Nyereményjátékból.

K. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

 1. Szervezők nem fogadnak el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott számviteli bizonylatot. A hamisított nyugták/számlák érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a számviteli bizonylat bárminemű manipulációját.
 2. A nyugták érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a nyugták tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják felelősségüket. A Szervezők, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 3. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervezők a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást. A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt Nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.
 4. A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervezők, illetve a Lebonyolító és azok leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő partnerek, és ezek vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
 5. Szervezők a nyertes Nyereményjáték eredményét a Játékszabályzat szerint, a sorsolást követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra hozhatják a Honlapon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve (a vezetéknév kezdőbetűje, valamint a keresztnév) és települése jelenik meg. Játékos a Nyereményjátékban való részvétele során, külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján a Szervezők a Nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékos teljes nevét, és adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát.
  Ennek megfelelően a nyertes Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy fényképüket a Szervezők, mint Adatkezelők nyilvánosságra hozzák, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket az Adatkezelő díjmentesen, 5 éves törlési idővel felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett az alábbi felületeken: az Adatkezelő honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén és egyéb médiában történő megjelenés esetén.
 6. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók. A Szervezők, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervezők, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.
 7. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és az általa történő Nyeremény átadást. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 8. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás