A MAD WINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „ROBOG A NYÚL” elnevezésű nyereményjátékához.

I. Adatkezelés

A MAD WINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság https://mad-wine.com/roboganyul/ honlapján közzétett „ROBOG A NYÚL” elnevezésű nyereményjátékáhozmegadott adatokat a MAD WINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3909 Mád, Hunyadi J. utca 2., cégjegyzékszám: 05-09-014100; a továbbiakban Adatkezelő) kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a nyereményjátékban részt vevő személy önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelési és a részvételi tájékoztatóban foglaltak megismerését követően, azok elfogadásával, az érintett személy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a nyereményjáték lebonyolításával a nyertes személy nevének kihirdetésével összefüggésben.
A nyereményjátékban való részvétel részletes szabályait annak Részvételi szabályzata tartalmazza. Az érintett a nyereményjáték feltételeinek teljesítése esetén, a  yeremények kisorsolását követően és az Adatkezelő közvetlen megkeresése esetén, teljesen önkéntesen fogadhatja el a nyereményjáték részvételi szabályzatát és jelen adatkezelési tájékoztatót, ezáltal jogosulttá válva a nyeremény átvételére.
A nyereményjáték során kisorsolt nyertesek az adatkezelés tájékoztató és Részvételi szabályzat elfogadásával hozzájárulásukat adják a nevük nyilvánosságra hozatalához is.

Adatkezelés általános elvei

A személyes adatok kezelésére tisztességes módon minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos „jó gyakorlatoknak” megfelelő módon kerül sor.
Személyes adatkezelésre csak az érintett hozzájárulásán, vagy törvényi felhatalmazás alapján valósul meg. Az érintett hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. Az érintett hozzájárulását kényszertől mentesen, önkéntesen adhatja meg.
Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az érintettel előre közölt, tisztességes célból kerül sor.
Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül.
Nem kezelhető olyan adat, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekedni kell az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi.
Törölni kell a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.

II. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a természetes személyek nyereményjátékon való részvételének lehetővé tétele, a nyertesek nevének nyilvánosságra hozása, a nyertesek számára a nyeremények eljuttatása, a nyertesekkel való kapcsolattartás, valamint a nyereményjáték pénzügyi elszámolása.

III. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a nyereményjátékkal összefüggésben felmerülő kapcsolattartási igényhez az alábbi adatokat kívánja kezelni a Felhasználó hozzájárulásával:
– a nyereményjátékban résztvevő személy e-mail címét,
– a nyereményjátékban résztvevő személy családi- és utónevét, telefonszámát,
– a nyereményjáték nyerteseinek postacímét
a nyeremények eljuttatása és a vonatkozó adózási szabályok betartása érdekében.

IV. Az adatok felhasználása

Az Adatkezelő a III. pontban meghatározott adatokat kizárólag a II. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében kezeli és használja fel.
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés minden tekintetben megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR), és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.
Adatkezelő vállalja, hogy a nyereményjáték során tudomására jutott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, postacím) a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt harmadik személyeknek át nem adja, hozzáférhetővé – a nyertesek/tartaléknyertesek nevének nyilvánosságra hozatalát kivéve – nem teszi.
A nyereményjáték részvételéhez a III. pontban meghatározott újonnan megadott adatokat az Adatkezelő ügyviteli rendszerében nem rögzíti.
Az Adatkezelő az adatokat a nyereményjáték időtartamát követően az ajándékok átvételének határidejét követően, az adójogszabályoknak megfelelő őrzési ideig tárolja.
Amennyiben a résztvevő a Részvételi szabályzatot és jelen Adatkezelési tájékoztatót nem fogadja el, a nyereményjátékban nem vesz részt, adatai azzal összefüggésben törlése kerülnek.

V. Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása

Felhasználó a nyereményjátékon való részvételt az Adatkezelőnél a webshop@madwine.hu e-mail címen elektronikus formában, nevének a nyereményjáték nyerteseként való nyilvánosságra hozataláig vonhatja vissza.
A hozzájárulás visszavonása a nyereményjátékon való részvételről való lemondást jelenti. A hozzájárulás visszavonásával a nyertesként kihirdetett személy jogosultsága megszűnik a kihirdetett nyeremény átvételére.

VI. Felhasználót megillető jogok

1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga
A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, ellenőrizze, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg a Felhasználó részére. Szóbeli, telefonon keresztül történő tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén Adatkezelő nem ad.
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:
– kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
– adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
– adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja a Felhasználó részére. Az általa kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadását, úgy az információkat e-
mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a Felhasználó rendelkezésére.
Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy kérelmezheti a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a IX. pont szerint jogorvoslati eljárást kezdeményezhet.

2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a Felhasználó által írásban, vagy az ügyfélszolgálaton személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a Felhasználó által megjelölt tartalommal.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog
Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha:
– a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
– az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
– Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
– a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni.
Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
– a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– a Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
– a Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
– a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;
– a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet,
– ha az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
– közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy a Felhasználó megszerezhesse, és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható, általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik
a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, stb.)
A Felhasználó a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:
– tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
– jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
– kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható az Adatkezelő rendszerében.
Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett az ügyfélszolgálaton személyesen megjelenjen a jelzést követően annak érdekében, hogy Adatkezelő be tudja azonosítani az igénylőt a rendszerében lévő adatok felhasználásával. A Felhasználó e jog keretében a név, e-mail cím, telefonszám, lakcím adatok hordozhatóságát igényelheti. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért a Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
A Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli Adatkezelő.
A Felhasználó tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) tud.

VII. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

VIII. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

IX. Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja.
Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

A Felhasználó a jogait az Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein gyakorolhatja:
Név: ……………………………..
telefonszám: ……………………..
fax szám: ………………………..
e-mail: …………………………..
Levelezési cím: MAD WINE Kft. 3909 Mád, Hunyadi J. utca 2.

Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a Felhasználót. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) (továbbiakban: Felügyeleti Hatóság) fordulhat vagy
– Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz fordulás joga:
Ön jogainak bármely egyéb módon való megsértése esetén a NAIH-hoz vagy bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén a per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az adatkezelő vagy bármelyik adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen. Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó károkozásáért és az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogi sérelemért is az igénybevevő adatkezelő tartozik felelősséggel. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás